Home > Hosting > Windows Hosting > Tạo mới User quản lý cơ sở dữ liệu

Tạo mới User quản lý cơ sở dữ liệu

Để kết nối cơ sở dữ liệu, cần có một tài khoản quản lý cơ sở dữ liệu.

1. Đăng nhập quản trị hosting với tên account đã được TENTEN cung cấp.

2. Bấm chọn Dabases

 

 

3. Chọn bảng Users Và bấm chọn Add New Database User

4. Thiết lập các thông tin cần thiết gồm: 

+ Database: Tên cơ sở dữ liệu sẽ được quản lý bởi User này. Chọn Any nếu bạn sử dụng 1 user để quản lý nhiều cơ sở dữ liệu.

+ Type: Kiểu cơ sở dữ liệu cần quản lý. Do hệ thống Plesk được cài đặt cho windows, nên hỗ trợ 02 kiểu cơ sở dữ liệu là MySQL và MS SQL . Do cấu trúc khác nhau, nên User này chỉ quản lý được nhiều cơ sở dữ liệu cùng kiểu.

+ Database user name: Sẽ gồm phần tiền tố mặc định + phần tên bạn đặt cho user

+ New password và Confirm password là mật khẩu đăng nhập của User quản lý cơ sở dữ liệu và bắt buộc giống nhau.

Trong trường hợp này, Tôi thường chọn nút: Generate để hệ thống tự tạo chuỗi mật khẩu ngẫu nhiên có tính bảo mật cao, Sau đó bấm Show để hiển thị chuỗi mật khẩu ngẫu nhiên này.

5. Kết thúc bấm OK