Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành Direct Admin > Chuyển tài khoản từ DirectAdmin sang DirectAdmin

Chuyển tài khoản từ DirectAdmin sang DirectAdmin

TenTen xin hướng dẫn chuyến dữ tài khoản từ DirectAdmin sang DirectAdmin  theo  các bước sau đây :

Bước 1 : Bỏ qua thư mục chính từ bản sao lưu :

Đăng nhập vào máy chủ nguồn ( đang chứa dữ liệu ) thông qua SSH và với trình soạn thảo vi hoặc nano mở  /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf  sau đó set thêm skip_domains_in_backups=1  lệnh này sẽ chặn việc sao chép thư mục chính trong khi thực hiện sao lưu.

# grep skip_domains_in_backups /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf 
skip_domains_in_backups = 1

Bước 2 : Tạo một bản sao lưu trên máy chủ nguồn :

Truy cập bảng điều khiển DirectAdmin của máy chủ nguồn , chọn mục  Admin tools >> Admin Backup/Transfer. Chọn  tất cả ( nếu bạn cần di chuyển tất cả , hoặc những người dùng bạn cần) sau đó nhấp nút Now  để thực hiện sao lưu. theo mặc định thì các bản sao lưu sẽ được sao chép vào vị trí / home / admin / admin_backups ( nghĩa là trên máy chủ chính của nó ) sau đó chọn tất cả dữ liệu cần sao chép rồi nhấp vào nút Submit.

Bây giờ, bản sao lưu sẽ được tạo ở vị trí / home / admin / admin_backups của máy chủ nguồn.

Bước 3 : Đồng bộ hóa sao lưu vào máy chủ đích ( máy chủ mới ).

Bây giờ chúng ta cần sao chép các bản sao lưu từ máy chủ nguồn đến máy chủ đích. chúng ta có thể sử dụng lệnh rsync. đây là một lệnh mẫu : # rsync

# rsync -avz --progress -e ssh / home / admin / admin_backups / root @ destination_server_ip: / home / admin / admin_backups /

lệnh này sẽ sao chép tất cả các bản sao lưu tới máy chủ đích / home / admin / admin_backups của bạn.

Bước 4 Khôi phục sao lưu

Bây giờ truy cập bảng điều khiển DirectAdmin máy chủ đích của bạn :

>> Chọn tới Admin tools >> Admin Backup/Transfer.

>> tiếp theo chọn “From Where” chọn  local /home/admin/admin_backups

 >> Select IP  sử dụng IP từ danh sách và chọn  Share IP​ của máy chủ hoặc nếu bạn cần sử dụng IP riêng , hãy chọn sử dụng IP mà bạn thích.

Bây giờ tất cả các bản sao lưu đã chọn của bạn sẽ được khôi phục vào máy chủ mới. Theo dõi tiến trình phục hồi bằng cách sử dụng ps hoặc top.

Bước 5 Rsync các  thư mục chính 

Khi khôi phục hoàn thành, chúng ta  có thể tiến hành rsync của thư mục chính. Dưới đây là một lệnh ví dụ được thực hiện từ máy chủ nguồn:

# rsync -avz --progress -e ssh / home / root @ ipmaychudich: / home /

 

Chúc các bạn thành công !