Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành Direct Admin > Hướng dẫn tắt thông báo brute force trên Direct Admin

Hướng dẫn tắt thông báo brute force trên Direct Admin

Trong Direct Amin trigger  brute_force_notice_ip.sh gửi các thông báo khi xảy ra tấn công brute force, DirectAdmin có một tùy chọn để ngăn chặn việc gửi các thông báo này, nhưng vẫn gọi kịch bản bình thường để chặn IP.

1) SSH vào server bằng tài khoản root, sau đó gõ lệnh:

echo "hide_brute_force_notifications=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

2) Khởi động lại dịch vụ DirectAdmin để có hiệu lực:

/etc/init.d/directadmin restart
 
Chúc bạn thực hiện thành công !