Home > Hosting > Windows Hosting > Hướng dẫn phân quyền file và thư mục trên Plesk

Hướng dẫn phân quyền file và thư mục trên Plesk

Bước 1: Click on "Websites & Domains" --> Click on “File Manager”
Bước 2: Click lên file hoặc folder cần phân quyền --> Click chọn biểu tượng drop down --> Click chọn "   Change Permissions."

Bước 3: Phân quyền cho các tài khoản tương ứng --> Click on "OK".

Chúc Bạn thành công.