Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành Direct Admin > Nâng cấp MySQL 5.6 lên MariaDB 10 trên VPS cài DirectAdmin

Nâng cấp MySQL 5.6 lên MariaDB 10 trên VPS cài DirectAdmin

Xin chào các bạn!

TenTen xin hướng dẫn các bạn cách nâng cấp MySQL 5.6 lên MariaDB 10 trên VPS cài DirectAdmin

Bước 1: Update các bản vá lỗi cho hệ thống

yum update -y

Bước 2:

vi /usr/local/directadmin/custombuild/options.conf

Chỉnh sửa giá trị mysql_inst. Thay đổi giá trị từ yes thành no:

mysql_inst = no 

Điều này sẽ ngăn chặn DirectAdmin cập nhật và cài đặt một phiên bản cũ của MySQL.

Bước 3: Chỉnh sửa file:

/etc/yum.conf

và loại bỏ mysql * MySQL * MariaDB * từ dòng loại trừ. Điều này sẽ cho phép yum cài đặt MariaDB

Bước 4: Tạo một file mới như sau:

vi  /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

Chèn:

# MariaDB 10.0 CentOS repository list - created 2015-05-13 19:05 UTC
# http://mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.0/centos6-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Sau đó lưu lại bằng :x!

Bước 5: Xóa bộ nhớ cache yum bằng cách chạy:

yum clear all

Bước 6: Cài đặt MariaDB 10 bằng cách chạy:

yum install MariaDB-server MariaDB-client.

Điều này sẽ thay thế cài đặt MySQL cũ của bạn với các cài đặt MariaDB 10 mới.

Bước 7: Khởi động MariaDB 10 bằng cách chạy:

/etc/init.d/mysql start

MariaDB 10 đã được cài đặt và chạy thành công. Bạn sẽ nhận thấy một sự cải thiện tốc độ và hiệu suất ngay lập tức

Bài viết mang tính chất tham khảo, chúc bạn thực hiện thành công !