Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành Direct Admin > Hướng dẫn cài đặt Direct Admin trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Direct Admin trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Direct Admin trên CentOS 7

1. Update các bản vá mới nhất cho hệ thống

[root@VPS-TENTEN ~]# yum update -y

2. Tải bản cài đặt từ Direct Admin

[root@VPS-TENTEN ~]# wget http://www.directadmin.com/setup.sh
--2016-06-11 03:03:52--  http://www.directadmin.com/setup.sh
Resolving www.directadmin.com (www.directadmin.com)... 216.144.255.179
Connecting to www.directadmin.com (www.directadmin.com)|216.144.255.179|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 46879 (46K) [application/x-sh]
Saving to: ‘setup.sh’

100%[=========================================================>] 46,879       109KB/s   in 0.4s

2016-06-11 03:03:53 (109 KB/s) - ‘setup.sh’ saved [46879/46879]

3. Phân quyền cho file cài đặt

[root@VPS-TENTEN ~]# chmod 755 setup.sh

4. Chạy file setup.sh để bắt đầu cài đặt.

[root@VPS-TENTEN ~]# ./setup.sh
*** 64-bit OS ***

*****************************************************
*
* DirectAdmin requires certain packages, described here:
*   http://help.directadmin.com/item.php?id=354
*
Would you like to install these required pre-install packages? (y/n): y <= Nhập y và Enter
*
* Installing pre-install packages ....
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.readyspace.com
 * extras: centos.usonyx.net
 * updates: mirror.readyspace.com
Package wget-1.14-10.el7_0.1.x86_64 already installed and latest version
Package gcc-4.8.5-4.el7.x86_64 already installed and latest version
Package gcc-c++-4.8.5-4.el7.x86_64 already installed and latest version
Package flex-2.5.37-3.el7.x86_64 already installed and latest version
Package bison-2.7-4.el7.x86_64 already installed and latest version
Package 1:make-3.82-21.el7.x86_64 already installed and latest version

...

Nothing to do
*
*****************************************************

Please enter your Client ID :      <= Nhập Client ID và Enter
Please enter your License ID :     <= Nhập License ID
Please enter your hostname (server.domain.com)
It must be a Fully Qualified Domain Name
Do *not* use a domain you plan on using for the hostname:
eg. don't use domain.com. Use server.domain.com instead.
Do not enter http:// or www

Enter your hostname (FQDN) : vps.tenten.vn    <= Nhập hostname
Client ID:  
License ID: 
Hostname: vps.tenten.vn
Is this correct? (y,n) : y    <= Nhập y và Enter
The following ethernet devices/IPs were found. Please enter the name of the device you wish to use:

eth0       188.166.246.107

Enter the device name: eth0  <= Nhập card mạng mong muốn trong trường hợp máy chủ có nhiều card mạng và Enter
Your external IP: 188.166.246.107
The external IP should typically match your license IP.

Is 188.166.246.107 the IP in your license? (y,n) : y  <= Nhập y và Enter

DirectAdmin will now be installed on: Enterprise 7.2
Is this correct? (must match license) (y,n) : y    <= Nhập y và Enter
You have chosen custombuild 2.0.
--2016-06-11 03:42:52--  http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild/build
Resolving files.directadmin.com (files.directadmin.com)... 69.162.69.58, 208.167.226.3, 216.144.254.90
Connecting to files.directadmin.com (files.directadmin.com)|69.162.69.58|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 639078 (624K)
Saving to: ‘/usr/local/directadmin/custombuild/build’

100%[============================================================>] 639,078      468KB/s   in 1.3s

2016-06-11 03:42:54 (468 KB/s) - ‘/usr/local/directadmin/custombuild/build’ saved [639078/639078]


Would you like the default settings of apache 2.4 with mod_ruid2 and php 5.5 cli? (y/n): y  <= Nhập y và Enter
Using the default settings for custombuild.
Would you like to search for the fastest download mirror? (y/n): y  <= Nhập y và Enter
Testing with file 10.kb:
144703488 B/s   - files2.directadmin.com
93323264 B/s    - files4.directadmin.com
93637836 B/s    - files6.directadmin.com
28467 B/s       - files7.directadmin.com
232783872 B/s   - files8.directadmin.com
180355072 B/s   - files9.directadmin.com
133169152 B/s   - files10.directadmin.com

Tiến trình cài đặt bắt đầu, bạn vui lòng chờ 30 phút để hệ thống tự động cài đặt, cho đến khi nhận đươc thông báo như bên dưới là thành công, bạn lưu lại các thông tin quan trọng :

The following information has been set:

Admin username:   admin
Admin password:   MvXSnaFVSs
Admin email:      admin@vps.tenten.vn


Server IP: 188.166.246.107
Server Hostname: vps.tenten.vn

To login now, follow this link:

http://188.166.246.107:2222

and enter your Admin username and password when prompted.

You should now visit http://admin.site-helper.com and http://www.directadmin.com/newinstall.html to learn how to get started.

Thank you for using DirectAdmin.  Should you have any questions, don't hesitate to contact us at support@directadmin.com

## REPORT_END
Permissions set

System Security Tips:
  http://help.directadmin.com/item.php?id=247

5. Mở các port trên Firewall để chạy các dịch vụ HTTPD; FTP; Mail ...v...v

[root@VPS-TENTEN  ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=2222/tcp

[root@VPS-TENTEN ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=21/tcp

[root@VPS-TENTEN ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=25/tcp

[root@VPS-TENTEN ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp

...v...v

Khi add xong các port thì reload lại firewall:

[root@VPS-TENTEN ~]# firewall-cmd --reload

6. Tiến hành đăng nhập thử:

Giao diện đăng nhập thành công:

Chúc bạn thực hiện thành công !