Home > Dịch vụ Cloud > Bài viết hữu ích > Hướng dẫn reset mật khẩu MySQL

Hướng dẫn reset mật khẩu MySQL

Trong 1 số trường hợp, bạn có thể làm mất hoặc quên mật khẩu MySQL
Trường hợp này, có thể thực hiện reset (khôi phục) lại mật khẩu MySQL theo các bước sau 
B1: Tiến hành stop dịch vụ MySQL
Sử dụng lệnh sudo /etc/init.d/mysql stop     hoặc sudo service mysqld stop

B2: Truy cập chế độ mysqld_safe

Sử dụng lênh sudo mysqld_safe --skip-grant-tables &

B3: Truy cập tài khoản root MySQL 
Sử dụng lệnh : 
mysql -u root

B4: Để thiết lập lại mật khẩu root MySQL , thực hiện lần lượt các lệnh

use mysql;
update user set password=PASSWORD("mynewpassword") where User='root';     (thay mynewpassword bằng password của bạn cần đặt)
flush privileges;
quit

B5 : Khởi động lại dịch vụ MySQL

Sử dụng lệnh sudo /etc/init.d/mysql start  hoặc sudo service mysqld start