Home > Dịch vụ Cloud > Bài viết hữu ích > Hướng dẫn fix lỗi truy xuất pid file logs/httpd.pid của Apache

Hướng dẫn fix lỗi truy xuất pid file logs/httpd.pid của Apache

Chúng ta có thể chạy vào một tình huống mà trong khi cố gắng để khởi động lại dịch vụ apache trong khi sử dụng  linux web hosting services , chúng ta  nhận được một lỗi:

(20014)Internal error: Error retrieving pid file logs/httpd.pid
Remove it before continuing if it is corrupted.

Không có gì phải lo lắng về vấn đề này, chúng ta cần  phải chạy các lệnh sau đây để có được apache làm việc một lần nữa.

Chúng ta SSH vào server sau đó :

Đổi tên httpd.pid hoặc xóa nó khỏi thư mục nhật ký của apache (/ usr / local / apache / logs /) và khởi động lại dịch vụ apache.

================================================

root@server [~]# cd /usr/local/apache/logs/
root@server [/usr/local/apache/logs]# mv httpd.pid httpd.pid.bak
root@server [/usr/local/apache/logs]# /etc/init.d/httpd restart

Apache service sẽ hoạt hoạt động trở lại.

Chúc các bạn thành công. !