Home > Dịch vụ Cloud > Bài viết hữu ích > Kích hoạt nén Gzip trên Apache

Kích hoạt nén Gzip trên Apache

Bật Nén Gzip cho website sẽ giúp cho web của bạn load với tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần. Và giảm được khoảng 70% dung lượng của web khi mở bằng trình duyệt
Với dịch vụ Apache , bạn có thể thực hiện bật nén Gzip như sau:

B1: Thêm module vào cấu hình Apache (httpd.conf)
Sử dụng lệnh : vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
Thêm dòng sau : LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so

B2: Thêm đoạn mã sau vào httpd.conf
# mod_deflate configuration
<IfModule mod_deflate.c>
 
# Restrict compression to these MIME types
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 
# Level of compression (Highest 9 - Lowest 1)
DeflateCompressionLevel 9
 
# Netscape 4.x has some problems.
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
 
# Netscape 4.06-4.08 have some more problems
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
 
# MSIE masquerades as Netscape, but it is fine
BrowserMatch \bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
 
</IfModule>


B3 : restart lại dịch vụ apache
Sử dụng lệnh : service httpd restart

Kiểm tra nén Gzip đã được kích hoạt thành công chưa, các bạn có thể truy cập https://checkgzipcompression.com/