Home > Chứng Thư Số SSL > Câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn active ssl trên kloxo

Hướng dẫn active ssl trên kloxo

** Ghi chú:

Kloxo không support sinh CSR theo chuẩn 2048 bit qua control panel, cho nên bạn phải dùng command qua ssh 

1 - Đăng nhập ssh bằng 1 ct ssh vd: putty với quyền root

2 - Chạy câu lệnh sinh key

Openssl genrsa -out tendomain.phanmorong.key 2048

 

Sau khi đã có:

 - Email Admin

 - Tên domain (phân biệt www và không có www)

 - Web Server CERTIFICATE

 - INTERMEDIATE CA:

1. Bạn ssh vào server, gõ lệnh:

 cat tendomain.phanmorong.key

 để lấy RSA private key

2. Vào http://ip:7778 login bằng user admin > ssl certificate > Add Upload Txt

 -nhập tên ssl

 -nhập server certificate, rsa key, CA certificate

 -nhấn add

3. Trở lại home > vào ip address > chọn ip server của bạn> Ssl Configuration Home > chọn tên certificate > update

4. Chọn configure domain > chọn tên domain > update

5. SSH vào server, restart apache bằng lệnh:

 service https restart

6. Thử truy cập https://tendomain.phanmorong