Home > Chứng Thư Số SSL > Câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn tự động chuyển hướng từ http:// sang https://

Hướng dẫn tự động chuyển hướng từ http:// sang https://

Xin chào các bạn!

Khi chúng ta đã cài đặt chứng chỉ SSL lên hosting, nhưng khi truy cập http:// thì lại không tự động chuyển hướng sang https:// ?
Để khắc phục vấn đề này thì khi các bạn cài đặt SSL lên hosting, các bạn cần thêm lựa chọn truy cập vào website qua giao thức https:// chứ không phải mặc định là sẽ tự động chuyển hẳn sang giao thức https:// và để thêm giao thức này các bạn có thể tham khảo các hướng dẫn cho từng hệ điều hành như bài viết dưới đây: 

1. Nếu bạn sử dụng Linux Hosting cPanel (Apache). Bạn thêm một đoạn mã dưới đây vào file .htaccess 
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R]

2. Nếu bạn sử dụng CloudFlare:
Truy cập vào CloudFlare tìm tên miền của bạn và chọn chức năng Page Rules
Chọn bật chức năng "Always uses https"
Phần URL pattern điền vào tên miền của bạn theo mẫu dưới đây (Vui lòng thay domain.com là tên miền của bạn).
*domain.com/*

3. Nếu bạn sử dụng Windows Hosting
Thêm vào file web.config đoạn mã dưới đây.
<rule name="Redirect to HTTP" stopProcessing="true">
<match url="(.*)" />
<conditions>
<add input="{R:1}" pattern="^onepage/(.*)$" negate="true" />
<add input="{HTTPS}" pattern="^ON$" />
</conditions>
<action type="Redirect" url="http://{HTTP_HOST}/{R:0}" redirectType="Permanent" />
</rule>

Cần hỗ trợ thêm vui lòng gửi email đến bộ phận kỹ thuật của TenTen: kythuat@tenten.vn

Chúc các bạn thành công!