Home > Email server > Email server > Hướng Dẫn Cấu Hình Việc Lưu Giữ Các Thư Mục E-Mail Trong Zimbra

Hướng Dẫn Cấu Hình Việc Lưu Giữ Các Thư Mục E-Mail Trong Zimbra

Có hai khả năng để cấu hình việc lưu giữ các thư mục e-mail.  Đánh dấu khoảng thời gian và tránh xóa email hoặc đánh dấu khoảng thời gian để chúng tự động bị xóa.  Chúng có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc chung.

  1. Chúng ta sẽ chuyển đến thư mục mà chúng ta muốn giữ lại bằng cách nhấp chuột phải và nhấn Chỉnh sửa Thuộc tính:

       2. Tại thời điểm này, chúng ta sẽ nhấn tab Giữ lại, nơi menu cấu hình cho việc này sẽ xuất hiện.  Tại đây, chúng ta có thể bật cả tính năng lưu giữ thư và hủy thư:

  • Bật Lưu giữ Thư, sẽ cho phép các thư từ thư mục này được lưu giữ trong thời gian mà chúng ta thiết lập, gửi cho chúng ta ủy quyền mỗi khi chúng ta xóa một trong những thư mục này.  Tương tự như vậy, tin nhắn sẽ được chuyển vào thùng rác, vì vậy chúng ta có thể khôi phục chúng nếu cần

  • Bật Hủy bỏ Thư, sẽ cho phép chúng ta lập trình tạm thời các thư có trong thư mục để được xóa tự động theo thời gian được chỉ định.  Chúng cũng sẽ được gửi vào thùng tái chế.