Home > Email server > Email server > Cách kiểm tra cấu hình Mail server hiện tại đang sử dụng giao thức POP3 hay IMAP

Cách kiểm tra cấu hình Mail server hiện tại đang sử dụng giao thức POP3 hay IMAP

Để kiểm tra xem phần mềm outlook đang cấu hình POP3 hay IMAP chúng ta sẽ thực hiện kiểm tra thông qua phương thức sau:

Xem video hướng dẫn tại đây

Với Phiên bản Outlook 2013 và 2016:

Vào File > Info

Cửa sổ sẽ hiển thị cấu hình tài khoản hiện tại đang sử dụng là giao thức đang sử dụng

Với phiên bản Outlook 2007

Trên giao diện Outlook. Click vào menu Tool > Lựa chọn Account Settings...

Một cửa sổ sẽ hiển thị lên như sau: