Home > Email server > Email server > Cấu hình file đính kèm trên Zimbra Admin, hạn chế một số loại file đính kèm

Cấu hình file đính kèm trên Zimbra Admin, hạn chế một số loại file đính kèm

hêm file – click chuột

Ở phương pháp này, bạn đang có một tệp ở thư mục biết trước và dùng chuột kéo thả file vào dòng attach (1) được đánh dấu như hình ảnh bên dưới. File được upload lên mail thành công sẽ có kết quả là (2).

Thêm file – chọn file sử dụng đường dẫn

Phương pháp này bạn cần biết chính xác đường dẫn được chọn và thực hiện theo các bước.

My Computer

Chọn file đính kèm có đường dẫn tại máy tính cá nhân- máy local của bạn.

+ Chọn Attach => My Compuer

+ Chọn đường dẫn chứa file

+ Chọn file cần thêm vào email

+ Chọn Open để thêm vào email

Các bước thao tác bạn có thể xem thêm ở ảnh đính kèm sau:

Attach inline

Thêm file vào một dòng trong email đang được soạn.

Tương tự như cách thêm My Computer

Briefcase

Thêm một file đã có từ tập tài liệu Briefcase, Bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn Quản lý cặp tài liệu Briefcase để tạo và lưu trữ file trên Email server.

Và cũng khá giống như cách thêm My Computer, bạn sẽ chọn từng bước như ảnh đính kèm sau:

Zimbra Driver

Thêm một file đã được tải lên hoặc được tạo từ khu vực lưu trữ Zimbra.

(Hệ thống Mail tạm thời chưa hỗ trợ tính năng này)

Mail

Thêm một email đã gửi hoặc nhận từ tài khoản email của bạn.

+ Chọn Attach > Mail

+ Chọn thư mục chứa mail cần đính kèm

+ Chọn email

+ Chọn Attach để hoàn thành đính kèm mail

Contacts

Thêm một địa chỉ liên lạc, email từ danh sách liên hệ của bạn.

+ Chọn Attach > Contacts.

+ Chọn danh sách liên hệ chứa liên hệ muốn đính kèm lên mail (nếu có nhiều danh sách liên hệ).

+ Chọn liên hệ Nana đính kèm lên mail.

+ Chọn Attach để thêm thông tin liên hệ.

Một số phần mở rộng tệp được sử dụng rộng rãi thường được hỗ trợ trong email server VinaHost.

.TXT – cho biết tệp văn bản, là tệp chỉ chứa thông tin văn bản. Các tệp văn bản có thể được mở và đọc bằng nhiều trình soạn thảo văn bản, bao gồm Notepad, WordPad, Word, trình soạn thảo dòng lệnh, trình duyệt và thậm chí cả chương trình bảng tính.

.HTM – Cho biết tệp HTML, một loại tệp văn bản đặc biệt thường được mở bằng trình duyệt Web.

.ZIP – Cho biết tệp đã được nén bằng cách sử dụng nén ZIP. Bạn sẽ cần WinZip hoặc một chương trình nén khác có thể đọc và mở rộng tệp ZIP.

.EXE – Cho biết tệp thực thi hoặc chương trình. Bấm đúp vào tệp như vậy thường khởi chạy ứng dụng.

.DOC – Cho biết tệp tài liệu Microsoft Word.

.JPG – Cho biết hình ảnh đồ họa ở định dạng JPEG. Bạn có thể mở JPEG trong trình duyệt hoặc bằng cách sử dụng một trong nhiều chương trình đồ họa khác nhau như Paint hoặc Adobe Photoshop.

.GIF – Cho biết hình ảnh đồ họa ở định dạng GIF. Bạn có thể mở GIF trong trình duyệt hoặc bằng chương trình đồ họa.

.MPG – Cho biết một đoạn phim hoặc hình ảnh động ở định dạng MPEG. Thường có thể chơi được bằng trình cắm của trình duyệt hoặc trình phát như Windows media Player.

.WMV – Cho biết một đoạn phim ở định dạng WMV, là định dạng chỉ dành cho Windows.

.PDF – Cho biết một tài liệu ở định dạng tài liệu di động. Bạn thường có thể mở nó từ trong trình duyệt của mình bằng một trình cắm.