Home > Dịch vụ Cloud > Bài viết hữu ích > Hướng dẫn cài đặt ionCube Loader

Hướng dẫn cài đặt ionCube Loader

ionCube Loader là thư viện PHP dùng với những file được mã hóa bởi phần mềm ionCube Encoder

Để cài đặt ionCube loader PKT hướng dẫn các bạn làm theo các bước sau đây :

Bước 1: Chúng ta dùng SSH để remote tới server của mình 

Bước 2: Tải ionCube Loader

Đầu tiên bạn cần kiểm tra xem hệ thống đang sử dụng là 32bit hay 64bit bằng cách chạy lệnh

uname -a

Nếu nội dung trả về là x86_64 tức là 64bit, ngược lại i386 là 32bit.

Với hệ thống 64bit x86_64

cd /tmp
wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

 

Với hệ thống 32bit i386

cd /tmp
wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz

Khi bạn dùng lệnh ls /tmp/ioncube sẽ thấy rất nhiều phiên bản ionCube Loader tương ứng với phiên bản PHP khác nhau, bước tiếp theo cần phải lựa chọn phiên bản ionCube Loader phù hợp với hệ thống hiện tại

Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại

php -v

Output trả về có thể tương tự như sau:

PHP 5.6.21 (cli) (built: Apr 28 2016 07:47:46)
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
 with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies

Như vậy hệ thống đang cài đặt phiên bản PHP 5.6

 Tìm kiếm thư mục chứa thư viện mở rộng của PHP:

php -i | grep extension_dir
extension_dir => /usr/lib64/php/modules => /usr/lib64/php/modules
sqlite3.extension_dir => no value => no value

Copy phiên bản ionCube Loader cho PHP 5.6 vào thư mục /usr/lib64/php/modules

cp /tmp/ioncube/ioncube_loader_lin_5.6.so /usr/lib64/php/modules

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản PHP khác 5.6, hãy thay thế tên file tương ứng

Bước 3: Cấu hình PHP sử dụng ionCube Loader

nano /etc/php.ini

Thêm đoạn sau vào cuối file

[ionCube Loader]
 zend_extension = /usr/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_5.6.so

Khởi động lại service

service php-fpm restart
service nginx restart

Kiểm tra kết quả

Chúc các bạn thành công !