Home > Dịch vụ Cloud > Bài viết hữu ích > Các câu lệnh (command) thông dụng để xem dung lượng trên ổ đĩa linux

Các câu lệnh (command) thông dụng để xem dung lượng trên ổ đĩa linux

Vấn đề full disk chắc hẳn cũng sẽ gây nên một số rắc rối nhất định phải không các bạn? Đặc biệt là đối với các bạn mới tập làm quen với việc quản trị hệ thống server Linux.

Trong một số trường hợp, bạn cần tìm nhanh xem file hay thư mục nào đang chiếm nhiều dung lượng nhất trên ổ cứng. Và thông thường, chúng ta sẽ cần tìm ở một số thư mục chính có khả năng chiếm nhiều dung lượng như /tmp/home hay /var.

Trên Linux không có lệnh đơn nào cho phép thống kê các file/thư mục chiếm nhiều dung lượng. Mặc dù vậy, bằng sự kết hợp của nhiều lệnh cơ bản (sử dụng câu lệnh ghép), bạn sẽ dề dàng tìm thấy những file/thư mục đang chiếm nhiều dung lượng nhất.

Chúng tôi xin chia sẻ một vài thao tác trên giao diện command của server như các gợi ý sau đây:

1.Sử dụng bằng lệnh df

[root@tenten ~]# df
 
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/cciss/c0d0p2     78361192  23185840  51130588  32% /
/dev/cciss/c0d0p5     24797380  22273432   1243972  95% /home
/dev/cciss/c0d0p3     29753588  25503792   2713984  91% /data
/dev/cciss/c0d0p1       295561     21531    258770   8% /boot

[root@tenten ~]# df -a
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/cciss/c0d0p2     78361192  23186116  51130312  32% /
proc                         0         0         0   -  /proc
sysfs                        0         0         0   -  /sys
devpts                       0         0         0   -  /dev/pts
/dev/cciss/c0d0p5     24797380  22273432   1243972  95% /home
/dev/cciss/c0d0p3     29753588  25503792   2713984  91% /data
/dev/cciss/c0d0p1       295561     21531    258770   8% /boot
tmpfs                   257476         0    257476   0% /dev/shm
none                         0         0         0   -  /proc/sys/fs/binfmt_misc
sunrpc                       0         0         0   -  /var/lib/nfs/rpc_pipefs

[root@tenten ~]# df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/cciss/c0d0p2      75G   23G   49G  32% /
/dev/cciss/c0d0p5      24G   22G  1.2G  95% /home
/dev/cciss/c0d0p3      29G   25G  2.6G  91% /data
/dev/cciss/c0d0p1     289M   22M  253M   8% /boot
tmpfs                 252M     0  252M   0% /dev/shmof /home


[root@tenten ~]# df -hT /home
Filesystem      Type    Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/cciss/c0d0p5   ext3     24G   22G  1.2G  95% /home
View all Disk Partitions in Linux

[root@tenten ~]# fdisk –l
Disk /dev/sda: 637.8 GB, 637802643456 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 77541 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
 
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1          13      104391   83  Linux
/dev/sda2              14        2624    20972857+  83  Linux
/dev/sda3            2625        4582    15727635   83  Linux
/dev/sda4            4583       77541   586043167+   5  Extended

2.Sử dụng lệnh du :

Ví dụ: chúng ta sử dụng command sau để bắt đầu tìm 10 file/thư mục chiếm nhiều dung lượng nhất

[root@tenten ~]#du -a /var | sort -n -r | head -n 10
1008372 /var
313236 /var/www
253964 /var/log
192544 /var/lib
152628 /var/spool
152508 /var/spool/squid
136524 /var/spool/squid/00
95736 /var/log/mrtg.log
74688 /var/log/squid
62544 /var/cache

  • du: Tính dung lượng ổ cứng mà file/thư mục đang chiếm dụng.
  • sort: Sắp xếp các dòng của một file text hoặc của dữ liệu truyền vào.
  • output: Hiển thị phần đầu nội dung một file văn bản, ví dụ 10 dòng đầu tiên của kết quả sau sắp xếp sẽ là 10 file/thư mục chiếm nhiều dung lượng nhất.

Nếu bạn muốn một kết quả tốt hơn, dễ hiểu hơn thì có thể thử nhiều phương án sau:

$ cd /path/to/some/where
$ du -hsx * | sort -rh | head -10

Trong đó:

  • cd /path/to/some/where: là lệnh di chuyển tới đường dẫn của thư mục cần kiểm tra dung lượng.
  • Tham số -h (du -h): Hiện kết quả với định dạng quen thuộc với người dùng (ví dụ: 1K, 234M, 2G).
  • Tham số -s (du -s): Chỉ hiện thống kê chung kết quả kiểm tra của lệnh du.
  • Tham số -x (du -x): Bỏ qua thư mục khác định dạng file hệ thống của hệ điều hành.
  • Tham số -r (sort -r): Đảo ngược kết quả so sánh.
  • Tham số -h (sort -h): So sánh bằng tham số điều chỉnh đơn vị đo lường quen thuộc (K, M, G). Chỉ áp dụng cho lệnh sort cài thêm theo giấy phép phần mềm GNU.
  • Tham số -10 hoặc -n 10 (head -10 hoặc head -n 10): Hiển thị 10 dòng đầu tiên của kết quả tìm kiếm.

Hoặc tìm kiếm chi tiết các file dung lượng lớn như :

du -hs * $1 |
 sed  's/^\([0-9.]*\)\([KMG]*\)/\2 \1\2/
       s/^K/1/;s/^M/2/;s/^G/3/' |
         sort -g -k1 -k2n |
           cut -c3- |
             tail -$2

                                                                   chúc các bạn thành công