Home > Dịch vụ Cloud > Bài viết hữu ích > Thay đổi múi giờ và thời gian trong CentOS

Thay đổi múi giờ và thời gian trong CentOS

Ở một vài trường hợp các bạn nhận thấy server (Dedicated Server, VPS hoặc Co-Location) chạy hệ điều hành Linux CentOS của mình đang chạy sai giờ so với giờ thực tế tại nơi bạn sinh sống hoặc so với giờ bạn cần thiết lập.

Một số server sử dụng Control Panel thì sẽ cho phép bạn thiết lập lại múi giờ thông qua giao diện web. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng server mà không có control panel thì việc thay đổi giờ cũng khá dễ dàng.

Có một loạt các tập tin múi giờ nằm ở /usr/share/zoneinfo. Chọn múi giờ được đặt tên thích hợp cho vị trí của bạn.

Ví dụ: nếu bạn đang ở Việt Nam thì múi giờ sẽ là /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh. Hãy lưu ý của các thư mục và tập tin thích hợp cho múi giờ của bạn.

Để thực hiện thay đổi múi giờ trên CentOS các bạn làm như sau:

Đầu tiên, tạo bản sao lưu của tập tin localtime hiện có. Nó luôn tốt thực hành để thực hiện sao lưu các tập tin cấu hình ban đầu.

mv /etc/localtime /etc/localtime.bak

Tiếp theo, tạo liên kết: 

ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Khởi động lại dịch vụ ntpd 

service ntpd restart

Bây giờ bạn chỉ cần để kiểm tra sự thay đổi của bạn. Chạy "date" từ dòng lệnh, và đảm bảo rằng thời gian thích hợp, ngày, tháng, và múi giờ được báo cáo.

Lưu ý: Nếu bạn chạy lệnh service ntpd restart mà báo lỗi thì là do bạn chưa cài dịch vụ NTP - Network Time Protocol, khi đó bạn cần cài NTP qua câu lệnh: 

yum install ntp -y

Chúc các bạn thành công!