Home > Dịch vụ Cloud > SecureWEB CLOUD > Hướng dẫn đổi mật khẩu hosting

Hướng dẫn đổi mật khẩu hosting

Để đổi mật khẩu hosting các bạn đăng nhập vào hosting chọn setting > change password.

Trong giao diện của chức năng change password, mục Current Password các bạn điền mật khẩu hiện tại. Mục New password và Retype new password các bạn điền mật khẩu mới sau đó chọn submit.