Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Hướng dẫn lấy lại mật khẩu trang quản trị s2cpanel khi sử dụng mẫu website của TenTen

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu trang quản trị s2cpanel khi sử dụng mẫu website của TenTen

Để lấy lại mật khẩu trang quản trị của mẫu website TenTen builder chúng ta làm theo các bước cơ bản sau : 

Bước 1 : Truy cập vào trong tài khoản quản trị host: cPanel > Databases > tìm mục phpMyAdmin 
 Bước 2 : Chọn database đang kết nối với source code để thay đổi, ở đây database của mình cần đổi là jdichvu2_4b9d429 

tiếp theo chúng ta chọn bảng t_accounts : để thay đổi chọn edit :

Bước 3 Trong thuộc tính password chúng ta thay đổi sang kiểu MD5 và đặt pass word cần đổi sau đó chọn nút "Go" để thay đổi 

Chúc bạn thành công !