Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Hướng dẫn xem chi tiết dung lượng thư mục trên hosting TenTen sử dụng Cpanel

Hướng dẫn xem chi tiết dung lượng thư mục trên hosting TenTen sử dụng Cpanel

Để xem chi tiết dung lượng các thư mục trên gói hosting sử dụng cPanel Quý khách có thể thao tác như sau:

                                                                                     

Chúng ta tìm đến  Disk usage (Mức Dùng Đĩa)

Sau đó chúng ta qua tâm đến thư mục public_html và MySQL

Nếu thấy dung lượng của 2 thư mục này dùng quá mức dung lượng của host, chúng ta nên xem xét nâng cấp gói host có dung lượng cao hơn để sử dụng.

Chúc các bạn thành công!