Home > Tên miền > Tên miền .vn > Câu hỏi thường gặp > Cấu trúc tên miền ".vn"?

Cấu trúc tên miền ".vn"?

Cấu trúc tên miền ".vn" được quy định cụ thể tại Điều 5, Chương II về Quản lý và sủ dụng tên miền Quốc gia Việt nam, thuộc Thông tư 24/2015/TT-BTTTT.                                                                                                                                            

Tên miền “.vn” bao gồm tên miền không dấu và tên miền tiếng Việt.

1. Tên miền không dấu: Tên miền không dấu là tên miền mã ASCII, trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã ASCII, bao gồm tên miền không dấu các cấp dưới tên miền “.vn”                                                                              

Tên miền không dấu bao gồm:
a) Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực;
b) Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính;
c) Tên miền không dấu cấp 2 dùng riêng;
d) Tên miền không dấu cấp 3 dưới tên miền không dấu cấp 2 dùng chung.                                                                            

2. Tên miền tiếng Việt: Tên miền tiếng Việt là tên miền đa ngữ, trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã tiếng Việt, bảng mã tiếng Việt mở rộng theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 và dấu “-”, bao gồm tên miền tiếng Việt các cấp dưới tên miền “.vn”.                                                                                                                                                        

Tên miền không dấu bao gồm:
a) Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực;
b) Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính;
c) Tên miền không dấu cấp 2 dùng riêng;
d) Tên miền không dấu cấp 3 dưới tên miền không dấu cấp 2 dùng chung.