Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Hướng dẫn tạo email hosting trên Cpanel

Hướng dẫn tạo email hosting trên Cpanel

Bạn cần sử dụng email theo đuôi tên miền để tăng uy tín thương hiệu khi gửi mail cho đối tác?

Vậy, TenTen xin hướng dẫn bạn cách tạo các tài khoản email trên hosting Linux (Cpanel)

1. Đăng nhập

Đăng nhập vào Cpanel với thông tin tài khoản Cpanel đã được cung cấp.

Tại màn hình chính sau khi đăng nhập, tìm mục EMAIL

Đây là màn hình tập trung tất cả các chức năng liên quan đến việc quản lý và sử dụng email.

2. Khởi tạo email

Chọn Email Accounts để vào mục tạo mới và quản lý các địa chỉ email.

Mục tạo địa chỉ email mới ở ngay đầu màn hình:


Nhấn Create Account để thiết lập địa chỉ email với thông số đã nhập.

3. Quản lý các địa chỉ email

Kề dưới mục tạo mới là mục quản lý email

Mục Usage / Quota hiển thị dung lượng sử dụng của mỗi email.

Change password thay đổi mật khẩu

Change quota thay đổi dung lượng hộp thư

Delete xóa email và tất cả dữ liệu email trong đó

                       Chúc các bạn thành công !