Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Tạo một danh sách gửi thư với Mailing Lists của cPanel

Tạo một danh sách gửi thư với Mailing Lists của cPanel

Phần 1: Tạo một danh sách gửi thư

Để tạo một Mailing Lists. Các bạn thực hiện như sau:

 1. Đăng nhập vào cPanel

 2. Trong mục Mail chọn Mailing Lists.

Truy cập Mailing Lists trong cPanel

 1. Nhập tên và chọn Domain cho danh sách gửi

 2. Nhập và nhập lại mật khẩu vào ô tương ứng với (Strength là độ mạnh của mật khẩu)

Tạo Mailing Lists trong cPanel

 1. Chọn kiểu truy cập danh sách trong mục Access Type. Ở đây có hai tùy chọn:

– Public (Công cộng)

– Private (Cá nhân)

 1. Click Add. Ở giao diện xuất hiện sau đó, nhấn Go Back

Phần 2:

Sau khi tạo thành công một danh sách gửi, danh sách gửi đó xuất hiện trong bảng Current Lists như hình dưới:

Bảng Current Lists trong cPanel

 • Ô Search giúp tìm kiếm một danh sách. Nhập từ khóa cần tìm vào ô này và ấn Enter

 • Mục Page size để chọn số mục hiển thị trên mỗi trang

 • Cột List Name hiển thị tên hòm thư

 • Cột Usage hiển thị dung lượng không gian đĩa mà hòm thư sử dụng

 • Cột Access hiển thị kiểu của hòm thư (Công cộng hay cá nhân)

 • Cột Admin hiển thị quản trị viên của danh sách gửi thư tương ứng

 • Cột Functions có tác dụng quản lý  các chức năng cho danh sách gửi (Tôi sẽ trình bày chi tiết các chức năng này ở dưới)

2.1 Kích hoạt bộ lọc Spam cho Mailing Lists

 1. Trong bảng Current Lists, tìm danh sách cần quản lý

 2. Chọn Manage trong cột Functions

 3. Trong mục Configuration Categories, click chọn Privacy options.

 4. Click Spam filters.

Lọc Spam trong Mailing Lists

 1. Nhập các quy tắc lọc mà bạn muốn vào ô nhập ở phía dưới.

 2. Click Submit Your Changes.

2.2 Thay đổi mật khẩu Mailing Lists

 1. Trong bảng Current Lists, tìm danh sách cần quản lý

 2. Chọn Change Password trong cột Functions

 3. Nhập và nhập lại mật khẩu vào ô tương ứng

 4. Click Change Password

2.3 Xóa một danh sách gửi thư

 1. Trong bảng Current Lists, tìm danh sách cần quản lý

 2. Chọn Delete trong cột Functions

 3. Click Delete Mailling Lists để xác nhận xóa