Home > Email server > Email server ZShield > Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản email Zshield

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản email Zshield

Khi bạn đã tạo 1 tài khoản email trong trang quản trị Zshield, nhưng người dùng đầu cuối (user) lại quên mật khẩu. 

Với quyền admin, bạn có thể tiến hành reset password lại cho người dùng đó nhé

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quản trị 

Bước 2: Chọn icon "Email" theo ảnh dưới đây

Bước 3: Click vào icon như ảnh để thay đổi mật khẩu tài khoản email.

Bước 4: Nhập lại mật khẩu (password) cần thay đổi