Home > Email server > Email server ZShield > Hướng dẫn thay đổi dung lượng 1 tài khoản email Zshield [Video]

Hướng dẫn thay đổi dung lượng 1 tài khoản email Zshield [Video]

Khi bạn đã tạo 1 tài khoản email trong trang quản trị Zshield, nhưng người dùng đầu cuối cần thêm dung lượng, hoặc bạn cảm thấy không cần thiết cấp cho user này dung lượng nhiều như vậy.

Với quyền admin, bạn có thể tiến hành thay đổi dung lượng lại cho người dùng phù hợp nhé

Xem video hướng dẫn tại đây

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quản trị 

Bước 2: Chọn icon "Email" theo ảnh dưới đây

Bước 3: Click vào icon như ảnh để thay đổi dung lượng tài khoản email.

Bước 4: Nhập dung lượng cần thay đổi