Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Control Panel Cyberpanel > Hướng dẫn upload website có sẵn lên Cyberpanel

Hướng dẫn upload website có sẵn lên Cyberpanel

Từ màn hình chính của CyberPanel các Bạn vào Website => List Website => Manage

Chọn file manager

Chọn đến đường dẫn public_html => upload => chọn tệp dữ liệu cần upload  => upload all

Từ màn hình chính của CyberPanel các Bạn vào Database => PHPMyadmin

Đăng nhập bằng tài khoản database

Chọn tên database => nhập => chọn tệp database tải lên => thực hiện.