Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Control Panel Cyberpanel > Đưa dữ liệu lên máy chủ bằng FTP Account

Đưa dữ liệu lên máy chủ bằng FTP Account

1.Tạo tài khoản FTP theo website.

2.Sau khi tạo xong ta sẽ thấy có tài khoản trong phần List FTP Account

3.Sử dụng công cụ để đăng nhập FTP, ở đây ta dùng WinSCP. Các thông số bao gồm

Kiểu kết nối : FTP

Hostname : IP của máy chủ.

Port Number : 21

User name : tên user mà ta mới tạo ở bước 1

Password : mật khẩu mà ta mới tạo ở bước 1

4.Đăng nhập thành công.

5.Thực hiện chọn thư mục chứa dữ liệu cần đưa lên (phía bên trái ) và thư mục chứa trên máy (phía bên phải) , sau đó thực hiện kéo thả tập tin cần thiết từ trái qua phải. Lần này là tập tin tentenwordpress33.top.zip

6.Đưa dữ liệu lênThành công. Dữ liệu đã xuất hiện trên máy chủ.