Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Kiểm tra lưu lượng băng thông của VPS

Kiểm tra lưu lượng băng thông của VPS

Có nhiều cách kiểm tra băng thông bạn đã sử dụng, với các Control Panel có sẵn thì lưu lượng băng thông tính có thể không chính xác vì không theo dõi được hết lưu lượng trên các port, thông tin hướng dẫn dưới đây sẽ hướng dẫn bạn một số cách kiểm tra chính xác nhất
1. Cách đơn giản nhất là sử dụng lệnh ifconfig
Khi sử dụng lệnh ifconfig bạn sẽ được những thông số Rx bytes và Tx bytes, trong đó Rx là lượng băng thông vào và Tx là lượng băng thông ra. Lấy tổng số sẽ nhận được tổng lượng băng thông đã sử dụng.
2. Sử dụng chương trình thống kê vnstat
Download vnStat bằng lệnh sau: wget 
http://humdi.net/vnstat/vnstat-1.9.tar.gz
Giải nén: tar -xvf vnstat-1.9.tar.gz
Cài đặt:
cd vnstat-1.9
make
make install
Xem cổng mạng bằng lệnh: vnstat --iflist
Xem cổng mạng bằng lệnh: vnstat --iflist
Cài đặt cổng mạng muốn theo dõi: vnstat -u -i venet0
Kích hoạt vnStat: vnstatd -d
Để vnStat Tự kích hoạt khi khởi động lại VPS, ta tạo file cron: vi /etc/cron.d/vnstat
Nhập vào file cron: @reboot ~/bin/vnstatd -d
Để xem lưu lượng đã sử dụng bạn dùng các lệnh sau:
vnstat -h: xem lưu lượng theo giờ
vnstat -d: xem lưu lượng theo ngày
vnstat -w: xem lưu lượng theo tuần
vnstat -m: xem lưu lượng tháng
vnstat: xem tất cả