Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Cách tìm file/thư mục lớn nhất trên VPS

Cách tìm file/thư mục lớn nhất trên VPS

Trong quá trình sử dụng VPS/Server, đôi lúc bạn sẽ cần phải xóa bớt file hoặc thư mục có dung lượng lớn không sử dụng đến để giải phóng bớt dung lượng ổ cứng. Bằng cách sử dụng kết hợp 3 lệnh sau đây bạn có thể dễ dàng tìm được dữ liệu đang chiếm phần lớn dung lượng ổ cứng để xóa đi giải bớt dung lượng ổ cứng.

Lệnh du: xác định dung lượng sử dụng
Lệnh sort: sort lại các dòng của file text hoặc input data
Lệnh head: output dữ liệu từ trên xuống, ví dụ lấy 10 dòng đầu tiên chẳng hạn
Kiểm tra dung lượng của thư mục /home/

du -sh /home/
Sử dụng lệnh bên dưới để tìm 10 file/thư mục có dung lượng lớn nhất. Thay /home bằng đường dẫn bạn muốn

du -a /home/ | sort -n -r | head -n 10
Output ví dụ:

589700 /home
589696 /home/hocvps.com
526988 /home/hocvps.com/public_html
506628 /home/hocvps.com/public_html/wp-content
385096 /home/hocvps.com/public_html/wp-content/uploads
179988 /home/hocvps.com/public_html/wp-content/uploads/2014
117072 /home/hocvps.com/public_html/wp-content/uploads/2013
74212 /home/hocvps.com/public_html/wp-content/plugins
47296 /home/hocvps.com/public_html/wp-content/uploads/2012
43100 /home/hocvps.com/public_html/wp-content/cache

Nếu bạn muốn convert thông tin byte thành MB, KB thì dùng lệnh sau:

cd /path
du -hsx * | sort -rh | head -10
Các lệnh trên chỉ sử dụng được khi hệ điều hành có cài đặt sort, nếu không thì bạn có thể dùng lệnh dưới đây:

for i in G M K; do du -ah | grep [0-9]$i | sort -nr -k 1; done | head -n 11
Output ví dụ:

179M    .
84M    ./uploads
57M    ./images
51M    ./images/faq
49M    ./images/faq/2013
48M    ./uploads/cms
37M    ./videos/faq/2013/12
37M    ./videos/faq/2013
37M    ./videos/faq
37M    ./videos
36M    ./uploads/faq


Lệnh tìm kiếm các file lớn nhất trong 1 thư mục:

find /path -printf '%s %p\n'| sort -nr | head -10
find . -printf '%s %p\n'| sort -nr | head -10
Output ví dụ:

5700875 ./images/faq/2013/11/iftop-outputs.gif
5459671 ./videos/faq/2013/12/glances/glances.webm
5091119 ./videos/faq/2013/12/glances/glances.ogv
4706278 ./images/faq/2013/09/cyberciti.biz.linux.wallpapers_r0x1.tar.gz
3911341 ./videos/faq/2013/12/vim-exit/vim-exit.ogv
3640181 ./videos/faq/2013/12/python-subprocess/python-subprocess.webm
3571712 ./images/faq/2013/12/glances-demo-large.gif
3222684 ./videos/faq/2013/12/vim-exit/vim-exit.mp4
3198164 ./videos/faq/2013/12/python-subprocess/python-subprocess.ogv
3056537 ./images/faq/2013/08/debian-as-parent-distribution.png.bak

Để chỉ hiển thị file, bỏ qua thư mục thì các bạn dùng lệnh:

find /path -type f -printf '%s %p\n'| sort -nr | head -10
hoặc

find /path -type f -iname "*.mp4" -printf '%s %p\n'| sort -nr | head -10