Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > TỐI ƯU HÓA MYSQL VPS 1GB RAM

TỐI ƯU HÓA MYSQL VPS 1GB RAM

Đăng nhập SSH vào VPS với account root
1. Sao lưu tập tin my.cnf
cp /etc/my.cnf /etc/my.cnf.old
2. Chỉnh sửa tập tin my.cnf
[mysqld]
max_connections = 400
key_buffer = 32M
myisam_sort_buffer_size = 32M
join_buffer_size = 1M
read_buffer_size = 1M
sort_buffer_size = 2M
table_cache = 1024
thread_cache_size = 286
interactive_timeout = 25
wait_timeout = 1000
connect_timeout = 10
max_allowed_packet = 16M
max_connect_errors = 10
query_cache_limit = 1M
query_cache_size = 16M
query_cache_type = 1
tmp_table_size = 16M


[mysqld_safe]
open_files_limit = 8192

[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 16M

[myisamchk]
key_buffer = 64M
sort_buffer = 64M
read_buffer = 16M
write_buffer = 16M

local-infile=0
Lưu lại tập tin my.cnf sau đó khởi động lại dịch vụ MYSQL:

service mysqld restart