Home > Dịch vụ VPS > Fix lỗi "Function split() is deprecated" tại PHP 5.3

Fix lỗi "Function split() is deprecated" tại PHP 5.3

Bạn gặp những lỗi như thế này: 
Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/html/index.php on line 25
Để khắc phục cảnh báo The function split() is deprecated, bạn thay split thành explode. Cấu trúc của explode cũng giống như split. Tuy nhiên, tốc độ thực thi của explode thì nhanh hơn rất nhiều và split không được hỗ trợ tại PHP 5.3.xx. Bạn chỉ cần mở file bị lỗi sửa hàm split() ==> explode(). 
Chúc bạn thành công.