Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Hướng dẫn Reset password root của Mysql trên linux

Hướng dẫn Reset password root của Mysql trên linux

Vì lý do gì đó nên đôi khi ta lại quên mật khẩu đăng nhập vào MySQL với tài khoản Root để quản trị và cấu hình database. Ta có thể reset lại mật khẩu Root với các bước sau.

1. Đăng nhập vào server với quyển root

2. Ngừng dịch vụ MySQL

service mysqld stop (nếu không được thì     service mysql stop   )

3. Khởi động dịch vụ MySQL với chế độ không xác thực

mysqld_safe –skip-grant-tables &

4. Kết nối vào MySQL và cập nhật lại mật khẩu root

mysql -u root

mysql> use mysql;

mysql> UPDATE user SET Password = PASSWORD (‘yournewpassword’) WHERE User=’root’;

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

mysql> quit

5. Tắt tất cả các dịch vụ MySQL

killall mysqld 

6. Khởi động lại  MySQL

service mysqld start

7. Thử kiểm tra kết nối đến MySQL bằng ROOT được chưa.

mysql -u root -p

Như vậy là bạn đã reset lại password của mysql rồi đó.