Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Công cụ quản trị hosting ISPCONFIG > Thêm người dùng vào nhóm email (mailing list)

Thêm người dùng vào nhóm email (mailing list)

Sau khi tạo ra một địa chỉ email cho một nhóm người dùng. 
Chúng ta cần thêm người dùng vào nhóm cùng nhận email này.
Các bước tiến hành như sau:
Truy cập theo địa chỉ: http://<Tên miền của bạn>/cgi-bin/mailman/admin/<tên nhóm email bạn đã tạo ra>/ 

Sau khi đăng nhập bằng mật khẩu quản trị nhóm email.
Trong danh sách Configuration Categories 
Chọn Membership Management...
Tiếp theo, Chọn Mass Subscription


Tuỳ chọn: 
- Subscribe these users now or invite them?:  
+ Nếu chọn: Subscribe Người dùng sẽ nhận được email từ nhóm này ngay lập tức mà không cần phải chờ xác nhận đồng ý.
+ Nếu chọn Invite  Người dùng sẽ cần phải xác nhận thông tin được gửi đến email sau đó mới có thể nhận được email từ nhóm này.
- Send welcome messages to new subscribees?
+ Chọn Yes để gửi một email chào mừng gia nhập nhóm đến với người dùng
+ Chọn No: không gửi email chào mừng người dùng.
- Send notifications of new subscriptions to the list owner? 
+ Chọn yes: các email sẽ gửi tới danh sách người dùng trong nhóm về việc có thành viên mới
+ Chọn no: người dùng sẽ không biết có thành viên mới gia nhập nhóm.
Nhâp các địa chỉ email cần thêm vào nhóm, Mỗi địa chỉ được đặt trên một dòng.
Cuối cùng nhấn Submit Your Changes .

Nhóm của tenten được tạo ra có địa chỉ: tentengroup01@tenten.vn 
Các email được gửi về địa chỉ này, toàn bộ các thành viên trong nhóm sẽ cùng nhận được.