Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Kiểm tra thông tin phần cứng

Kiểm tra thông tin phần cứng

Tại bài viết này, TENTEN xin hướng dẫn các bạn kiểm tra một số thông tin phần cứng trên hệ thống sử dụng hệ điều hành unix nói chung.
# Tìm thông tin CPU: cat /proc/cpuinfo


Số lượng processor được ghi thứ tự bắt đầu từ 0

# Thông tin Memory và Swap: cat /proc/meminfo

To be continued...