Home > Dịch vụ VPS > Fix lỗi "Assigning the return value of new by reference is deprecated" tại PHP 5.3

Fix lỗi "Assigning the return value of new by reference is deprecated" tại PHP 5.3

Bạn gặp những lỗi như thế này:
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/html/index.php on line 8
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/html/includes/dbconnect.php on line 4
Cách xử lý như sau, bạn hãy mở file lỗi ra, tìm đến dòng nó báo warning, ở đây là:
- index.php on line 8
- dbconnect.php on line 4
tìm dòng có cấu trúc như (thủ thuật: hãy tìm những dòng có ký tự "&"):
Code:
$tên_biến = & new abc;

Bạn bỏ kí tự "&" đi là hết lỗi thôi.
Chúc bạn thành công.