Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Control Panel Cyberpanel > Tạo, sửa, xóa người dùng trên cyber panel.

Tạo, sửa, xóa người dùng trên cyber panel.

1. Tạo người dùng.

Từ giao diện quản trị của cyber panel chọn người dùng -> Tạo người dùng mới -> Điền các thông số tài khoản => Mục ACL chọn loại tài khoản muốn tạo -> Đặt giới hạn số lượng web cho tài khoản (mặc định đặt 0 = không giới hạn) -> Đặt tên người dùng và mật khẩu -> Tạo người dùng.

2. Sửa người dùng.

Từ giao diện quản trị của cyber panel chọn người dùng -> Sửa đổi người dùng -> chọn tài khoản cần thay đổi -> Điền các thông muốn đổi -> Sửa đổi ngươi dùng.

3. Xóa người dùng.

Từ giao diện quản trị của cyber panel chọn người dùng ->  List Users -> Xóa bỏ.