Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Control Panel Cyberpanel > Hướng dẫn reset lại password tài khoản admin cyberpanel

Hướng dẫn reset lại password tài khoản admin cyberpanel

Để reset lại password của tài khoản admin các bạn SSH bằng tài khoản root vào VPS  rồi chạy lệnh bên dưới.

adminPass matkhau

trong đó: matkhau là giá trị mật khẩu mới quý khách cần đổi mới.

Lệnh này sẽ thiết lập lại  password tài khoản admin.

Chúc các bạn thành công