Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành Windows

Hệ điều hành Windows

Hướng dẫn cài đặt SQL Server Express 2008
**1- Download** Chúng ta download SQLServer Express 2008 Release 2, bao gồm cả...
Hướng dẫn mở chức năng download trên VPS chạy Windows Server 2012.
Hướng dẫn mở chức năng download trên VPS chạy Windows Server 2012. Bước 1: Sau ...
Hướng dẫn cài đặt IIS trên Windows Server 2012
Microsoft Internet Information Services (IIS) là dịch vụ dành cho máy chủ chạy t...
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình SQL Server Express 2014
**1- Download SQLServer 2014** Bạn có thể download SQLServer Express 2014, bao...
Hướng dẫn cài đặt DNS trên Windows Server 2012
DNS (Domain Name System) là một hệ cơ sở dữ liệu phân tán dùng để ánh xạ giữa cá...
Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server
Bước 1: Đăng ký ổ đĩa bổ sung - Với dịch vụ Cloud Server để thêm ổ đĩa bổ sung ...