Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành Windows > Hướng dẫn cài đặt và cấu hình SQL Server Express 2014

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình SQL Server Express 2014

1- Download SQLServer 2014

Bạn có thể download SQLServer Express 2014, bao gồm cả công cụ trực quan, tại:

Bạn có thể thấy có nhiều gói lựa chọn:

Gói download

Bao gồm

SQLEXPR_x64_ENU.exe

SQLEXPR_x32_ENU.exe

Đây chính là phần mềm SQLServer

SQLManagementStudio_x64_ENU.exe

SQLManagementStudio_x86_ENU.exe

Đây là bộ cài công cụ trực quan để quản lý SQLServer (SQL Management Studio)

SQLEXPRWT_x64_ENU.exe

SQLEXPRWT_x86_ENU.exe

WT = With Tools

Gói này là gộp của phần mềm SQLServer và công cụ trực quan SQL Management Studio

SQLEXPRADV_x64_ENU.exe

SQLEXPRADV_x86_ENU.exe

ADV = Advanced

Gói này là gộp của phần mềm SQLServer, công cụ trực quan SQL Management Studio và một vài công cụ nâng cao khác.

Trong tài liệu này tôi hướng dẫn bạn cài đặt gói đầy đủ nhất.

  • SQLEXPRADV_x64_ENU.exe

  • SQLEXPRADV_x32_ENU.exe

Bạn download 1 trong 2 file trên, tùy thuộc vào máy tính của bạn sử dụng hệ điều hành 32 hay 64bit

Sau khi download, bạn có 1 file:

2- Cài đặt

Cài đặt:

Chọn tất cả các tính năng.

Chọn: Named Instance

Tiếp theo bạn lựa chọn "Mix Mode" điều đó cho phép bạn login vào SQL server theo 2 cách:

  1. Sử dụng Username/password đăng nhập của windows.

  2. Sử dụng username/password của SQLServer

Chờ cho tới khi việc cài đặt hoàn tất. Và start lại máy tính sau khi cài đặt hoàn tất.

3- Cấu hình SQL Server

Đây là việc quan trọng các cấu hình này cho phép bạn kết nối vào cơ sở dữ liệu từ một máy tính khác trong mạng LAN.

Vào chức năng:

  • SQL Server Configuration Management

Chức năng này cho  phép bạn cấu hình để các máy tính khác có thể truy cập vào SQL Server thông qua IP hoặc Server name.

Bạn cần khởi động dịch vụ: SQL Server Browser. Nhấn phải chuột vào nó chọn Properties.

Chuyển chế độ Start service sang Automatic (tự động).

Sau đó nhấn Start, để khởi động dịch vụ.

Tiếp theo bật TPC/IP cho phép máy tính khác kết nối vào SQL Server thông qua IP.

Tương tự bật: Named Pipes, cho phép máy tính khác kết nối vào SQL Server thông qua Server name (Tên máy chủ).

Tiếp theo, đảm bảo rằng SQL Server của bạn đang chạy dưới chế độ Network Service.

Sau khi cấu hình xong, khởi động lại dịch vụ của SQL Server.

4- Sử dụng SQL Server Management Studio

Trong trường hợp bạn kết nối vào SQL Server trên máy địa phương, bạn có thể sử dụng dấu chấm, để đại diện cho tên máy.

Đây là hình ảnh sau khi đăng nhập vào SQL Server Management Studio.

Chúng ta tạo thử một database có tên mytestdb.

 


 

Create table My_Table  (

 ID int primary key,

 Name Varchar(32)

);

Insert into My_Table(Id,Name)

values (1 , 'Tom Cat');