Home > Kiến thức hữu ích > 20 câu lệnh SSH sử dụng thường xuyên

20 câu lệnh SSH sử dụng thường xuyên

20 câu lệnh SSH bên dưới là những lệnh thông dụng nhất bất kỳ ai cũng phải biết để có thể thao tác, quản trị VPS Linux.

1. Di chuyển giữa các thư mục
cd [another directory]
VD: chuyển đến thư mục chứa file cấu hình Nginx
cd /etc/nginx/conf.d/

2. Chuyển đến thư mục home của user
cd ~
Nếu bạn login bằng tài khoản root thì lúc này thư mục home sẽ là /root

3. Chuyển đến thư mục trước đây
cd -

4. Di chuyển đến thư mục cha
cd ..

5. Hiển thị đường dẫn thư mục hiện tại
pwd

6. Hiển thị tất cả file/thư mục ở thư mục hiện tại
ls

7. Hiển thị tất cả file và thông tin
ls -al

8. Hiển thị tất cả file với đuôi bất kỳ
ls *.ext
VD: hiển thị toàn bộ file *.PHP
ls *.php

9. Hiển thị tất cả file/thư mục với thông tin chi tiết
ls -alh

10. Tắt kết nối SSH
exit

Quản lý File
11. Copy và đổi tên file

File cũ vẫn được giữ nguyên.
cp [filename] [new filename]
VD: copy và đổi tên file banner.jpg thành banner728px.jpg
cp banner.jpg banner728px.jpg

VD: copy banner.jpg vào folder ads và đổi tên thành banner728px.jpg
cp banner.jpg ads/banner728px.jpg

12. Move và đổi tên file
File cũ sẽ bị xóa và chuyển sang thư mục mới.
mv [old filename] [new filename]

VD: di chuyển banner.jpg sang folder ads
mv banner.jpg ads/banner.jpg

VD: di chuyển banner.jpg sang folder ads và đổi tên file thành banner728px.jpg
mv banner.jpg ads/banner728px.jpg

Tương tự, bạn có thể di chuyển cả folder.

VD: chuyển folder image vào folder media
mv image/ media

VD: chuyển folder image ra thư mục cha
mv image/ ..

13. Xóa một file
rm [file name]
VD: xóa file banner.jpg
rm banner.jpg

14. Xóa toàn bộ file ở thư mục hiện tại
rm *

15. Xóa toàn bộ file với extension bất kỳ
rm *.ext
VD: xóa toàn bộ file .jpg
rm *.jpg

16. Copy một folder kèm theo toàn bộ files, thư mục bên trong
cp -r [directory] [new directory]

17. Tạo thư mục mới
mkdir [folder name]
VD:
mkdir image

18. Tìm kiếm một file từ thư mục hiện tại
find . -name [filename] -print
VD: tìm file banner.jpg ở thư mục hiện tại
find . -name banner.jpg -print

19. Tìm kiếm nội dung trong một file
grep [text] [filename]
VD: tìm từ sidebar trong file index.php
grep sidebar index.php

20. CHMOD – thay đổi file permission
chmod [permission type] [file/folder name]
VD:
chmod 777 wp-config.php

Cách đặt permission:

Số đầu tiên cho file owner, số thứ 2 cho group của owner, và số thứ 3 cho toàn bộ user và group khác.
7 = Read + Write + Execute
6 = Read + Write
5 = Read + Execute
4 = Read
3 = Write + Execute
2 = Write
1 = Execute
0 = All access denied