Home > Kiến thức hữu ích > Back Up Emails trên Mac Mail

Back Up Emails trên Mac Mail

Người dùng MacOS có thể backup email bằng Mac Mail. Làm theo các bước sau để thêm email account vào Mac Mail:

 1. Mac Mail và chọn Mail -> Add Account.
 2. Chọn Other Mail Account… và nhấn nút Continue.
  Mac Mail Other Mail Account
 3. Điền thông tin email chi tiết ở bước đầu và nhấn nút Sign In.
 4. Nếu thông tin bạn điền là đúng, Mac Mail sẽ đăng nhập và tải về email mới nhất.

Back up email bằng Mac Mail rất đơn giản:

 1. Chuột phải vào thư mục email bạn muốn backup và nhấn chọn Export Mailbox.
  Mac Mail Export Mailbox
 2. Chọn thư mục đích và nhấn nút Choose.
 3. Mac Mail sẽ xuất mail box của bạn sang dạng .mbox.
  Mac Mail Emails Exported to mbox

Vậy là xong, bạn đã backup thành công email của bạn sử dụng Mac Mail client dưới dạng. mbox, được hỗ trợ rộng khắp tất cả email client phổ biến. Vì vậy bạn sẽ không gặp vấn đề gì nếu có ý định chuyển sang email client khác.