Home > Kiến thức hữu ích > Bật chế độ gỡ lỗi để hiển thị lỗi trong WordPress

Bật chế độ gỡ lỗi để hiển thị lỗi trong WordPress

WordPress có hệ thống gỡ lỗi đặc thù và mã được chuẩn hóa xuyên suốt lõi, trình cắm và giao diện để đơn giản hóa quá trình nhận diện lỗi PHP. Việc bật chế độ gỡ lỗi này sẽ làm hiển thị tất cả lỗi và cảnh báo PHP, nên bạn có thể tìm ra trang mình bị lỗi gì.

 1. Bạn hãy kết nối với một máy khách FTP hay dùng một trình quản lý tập tin để chỉnh sửa wp-config.php cho website của mình.
 2. Thay đổi WP_DEBUG từ false thành true:
  define( 'WP_DEBUG', false );
  Đã bật chế độ gỡ lỗi:
  define( 'WP_DEBUG', true );
 3. Trên dòng tiếp theo, vui lòng nhập:
  define( 'WP_DEBUG_LOG', true );

4. Một khi thực hiện xong các thay đổi, bạn hãy lưu tập tin. Nếu đang sử dụng FileZilla, vui lòng chấp nhận ghi đè trong FileZilla để thay thế tập tin.

5 . Vui lòng sử dụng trình duyệt web Internet để truy cập trang của bạn, đây sẽ cho phép nhật ký gỡ lỗi lưu lại các lỗi.

6 .Sử dụng cùng trình biên tập, vui lòng mở tập tin được tạo trong bước 5, tập tin /wp-content/debug.log.

7 .Xem lại nội dung của nhật ký gỡ lỗi để xác định vấn đề liên quan đến một trình cắm, giao diện hoặc cấu hình cụ thể có thể là nguyên nhân gây ra lỗi.