Home > Chứng Thư Số SSL > Cài đặt SSL trên Directadmin

Cài đặt SSL trên Directadmin

[ Directadmin ] Cài đặt SSL cho Shared hosting
I. Chuẩn bị: - Mã Root Certificate (Chi tiết tại: đây (https://support.tenten....
[ Directadmin ] Generate Certificate Request - Tạo mã CSR
Tại giao diện quản trị hosting control panel - Danh mục: Advanced Features - Ch...
[ Directadmin ] Thiết lập SSL Cho User cho phép sử dụng SSL
I. Chức năng không hiển thị Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ shared hosting trên qu...