Home > Chứng Thư Số SSL > Cài đặt SSL trên Directadmin > [ Directadmin ] Generate Certificate Request - Tạo mã CSR

[ Directadmin ] Generate Certificate Request - Tạo mã CSR

Tại giao diện quản trị hosting control panel
- Danh mục: Advanced Features
- Chọn mục: SSL Certificates
- Chọn Create your own self signed certificate.
- Nhập các thông tin theo mẫu sẵn có (Lưu Ý: Nên sử dụng tiếng anh hoặc tiếng việt không dấu sử dụng dấu ở các thông tin)
+ 2 Letter Country Code: Mã quốc gia, với Việt Nam là VN
+ State/Province: Vùng, mục này thường là thông tin Quận/Huyện
+ City: Tên Thành Phố (ví dụ: Ha Noi)
+ Company: Tên công ty hoặc tên tổ chức 
+ Company Division: Nhóm/Bộ phận đại diện tổ chức
+ Common Name: Tên miền đăng ký SSL
* Với tên miền đăng ký SSL, TENTEN khuyến cáo nên sử dụng là www.<tên_miền> do mặc định sử dụng www.<tên miền> sẽ được tổ chức chứng nhận SSL cho phép sử dụng kèm theo SSL với <tên miền> không kèm www phía trước.
* Nhưng với trường hợp chỉ đăng ký Common Name là <tên miền> thì không được phép sử dụng phần mở rộng www.<tên miền>.
+ E-Mail: email quản trị thông tin SSL 
* Các tổ chức chứng nhận SSL chỉ sử dụng các email là một trong số các email sau: postmaster@<tên miền>,  admin@<tên miền>,  administrator@<tên miền>, hostmaster<tên miền>, webmaster@<tên miền>.
+ Key Size (bits): Để mặc định 2048
+ Certificate Type: Để mặc định SHA256
 
 
- Sau khi điền đầy đủ các thông tin, Nhấp vào nút "save" ở góc cuối màn hình.
- Quay trở lại trang SSL Certificates, Thông tin CERTIFICATE REQUEST và RSA PRIVATE KEY được hiển thị tại khung của mục "Paste a pre-generated certificate and key".
- Mã CSR 
+ bắt đầu bằng: -----BEGIN CERTIFICATE-----
+  kết thúc bằng: -----END CERTIFICATE -----
 
- Để đăng ký SSL qua TENTEN, bạn cần gửi toàn bộ đoạn mã CSR và tên địa chỉ email như đã khai báo bên trên tới nhân viên bán hàng TENTEN.
- Sau khi kích hoạt thành công chứng thư SSL, Bạn có thể tham khảo cài đặt tại đây
 
Cảm ơn bạn đã bớt chút thời gian tham khảo bài viết này.
Các ý kiến đóng góp xin gửi về email: tuan@tenten.vn.