Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Công cụ quản trị hosting KLOXO > Danh mục hướng dẫn sử dụng KLOXO

Danh mục hướng dẫn sử dụng KLOXO

Thực hiện đăng nhập quản trị VPS theo đường dẫn: http://<Địa chỉ IP VPS tại TENTEN>:7778

Sử dụng thông tin quản trị kloxo phía TENTEN đã cung cấp cho bạn (nếu do TENTEN cài đặt thường được thiết lập giống mật khẩu quản trị VPS thông qua giao diện website: https://cp.myvps.vn ).

Vui lòng lựa chọn và click vào danh mục bạn muốn tham khảo. 

1. Thêm mới Domain trên Kloxo