Home > Hosting > SEO Lover's Hosting > 2. Thay đổi địa chỉ IP SEO một cách linh hoạt

2. Thay đổi địa chỉ IP SEO một cách linh hoạt

B1: Trên Menu, chọn “SEO IP Manager”

B2: Trên IP list, tìm tên miền bạn muốn thay đổi IP => Chọn icon “Action”

B3: Xuất hiện cửa sổ “Change IP Website” cho phép bạn lựa chọn IP mà bạn muốn => Bấm “Change"