Home > Hosting > SEO Lover's Hosting > 8. Quản lý MySQL từng website với Auto login

8. Quản lý MySQL từng website với Auto login

Với SEO Lover's Hosting, bạn có thể dễ dàng truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL của từng website với tính năng Auto login bằng cách: Chọn “MySQL Manager” trên Menu => Bấm vào icon login