Home > Hosting > SEO Lover's Hosting > 14. Change Password

14. Change Password

Người dùng có thể dễ dàng thay đổi mật khẩu bằng cách:

B1: Trên Menu, chọn “Change Password”

B2: Điền password cũ và password mới vào form thông tin => Chọn “Submit”