Home > Hosting > SEO Lover's Hosting > 13. Log center

13. Log center

Tính năng này cho phép người dùng theo dõi toàn bộ thay đổi của các file trên hosting bằng cách:

B1: Trên Menu, chọn “Logs Center”. Đây là một ứng dụng quản lý nhật ký tập trung

B2: Chọn “Access logs/Show logs” để theo dõi toàn bộ thay đổi của File trên hosting theo thời gian một cách dễ dàng và hiệu quả