Home > Kiến thức hữu ích > Hệ thống tên miền (Domain name system - viết tắt là "DNS") và nhiệm vụ của DNS là gì?

Hệ thống tên miền (Domain name system - viết tắt là "DNS") và nhiệm vụ của DNS là gì?